Základna skúška ovládatelnosti psa

Psia škola Protivný teriér, Holíčska 16, Bratislava 85105

www.protivnyterier.sk

 

 

Potvrdenie o absolvovaní kurzu

základnej poslušnosti a ovládatelnosti mestského psa so skúškou

 

Údaje o psovi :

Meno a chovateľská stanica :                                                                   Pohlavie:

Dátum narodenia:                                                                                         Identifikačné číslo (tetovanie / čip):

Plemeno:

 

Údaje o majiteľovi psa:

Meno a priezvisko:                                                                                       Telefónne číslo :

Trvalé bydlisko :

Údaje o vykonanej skúške :

Prevedený cvik                                                            Počet získaných bodov    /    Maximálny počet bodov

1. Chôdza na vodítku pri nohe      ................/..10..

2. Obraty na mieste                           .........../..10..

3. Privolanie psa (ku mne, k nohe, za pochodu ku mne)     ............../...10..

4. Odloženie psa v skupine            ............/...10..

5. Prechod skupinou osôb            ......../..10..

6. Odmietnutie potravy zo zeme, z ruky     .........../...20...

7. Polohy sadni, ľahni               ........./...10...

8. Dlhodobé odloženie 5min, 15krokov od psa   ........../..10..

9. Odloženie za pochodu do sedu     ........../..10...

Celkový počet získaných bodov    ........../..100..

 

 

Bonusové cviky (pes musí mať počas nich náhubok):  

Privolanie psa od rušivých vplyvov        ......../..10...

Stretnutie so skupinkou viacerých ľudí a následne prebehnutie psa navoľno   ........./..5.....

Ponechanie psa bez majiteľa a jeho reakcia na ľudí a psov .........../....5..

Celkový počet        ......../..20..

Hodnotenie :    20-10 bodov – uspel (ani jeden zo spomenutých cvikov nesmie obsahovať hodnotenie 0)

                          10-0 bodov – neuspel

Pes sa  odporúča/neodporúča na pokračovací výcvik pre prácu s postihnutými v oblasti canisterapie.

Hodnotenie základnej skúšky ovládatelnosti psa ZOP :

100 – 88 bodov – Výborný

87 – 66 bodov – Veľmi dobrý

65 – 0  bodov – Neuspel

Akýkoľvek prejav agresivity  počas vykonávania skúšky (aj mimo nej), psa vyraďuje zo skúšky aj v prípade zvládnutia cvikov.

 

V Bratislave:   ...................                                                      

Pospis predsedu skúšobnej komisie   ...............................

Podpis výcvikára:   ..........................